Frijlande is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Hiermee conformeert Frijlande zich aan de gedragscode die door de NRTO is opgesteld.

Onderstaande algemene voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld voor de zakelijke markt. Voor de consumentenmarkt hanteert Frijlande de algemene voorwaarden van de NRTO. Bij geschillen kunnen consumenten terecht bij de geschillencommissie van de NRTO.

1. Algemene bepalingen

1.1.

Deze voorwaarden maken deel uit van overeenkomsten van opdracht, strekkende tot het verrichten van werkzaamheden door Frijlande B.V. op het gebied van A: training, coaching en advies en/of op het gebied van B: opleiden, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen opdrachtgever en Frijlande B.V., alsmede van alle door Frijlande B.V. gedane aanbiedingen en offertes.

1.2.

Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Frijlande B.V. deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd.

1.3.

Algemene voorwaarden van de opdrachtgever, in welke vorm dan ook, zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze algemene voorwaarden tussen Frijlande B.V. en opdrachtgever van toepassing zullen zijn.

1.4.

Indien enig beding, deel uitmakend van deze voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

1.5

Bepalingen specifiek voor opdracht tot training, coaching en advies zijn hieronder beschreven in Deel A artikel A.1 t/m A4.3 Bepalingen specifiek voor opdracht tot opleiding of cursus zijn hieronder beschreven in Deel B artikel B1 t/m B4.4. De algemene artikelen 1 t/m 9 zijn voor zowel opdracht tot training, coaching en advies én opleiding en cursus van toepassing.

A.1. Opdracht tot Training, coaching en advies

A1.1.

De reikwijdte van de opdracht tot het geven van training, coaching en advies wordt bepaald door de in de offerte van Frijlande B.V. opgenomen beschrijving van de te verrichten werkzaamheden, inclusief alle wijzigingen die daarin naderhand in overleg met opdrachtgever worden aangebracht.

A1.2.

De overeenkomst inzake het uitvoeren van de opdracht tot het geven van training, coaching en advies, maar ook van wijzigingen, aanvullingen en uitbreidingen, die later worden overeengekomen, komen tot stand doordat de daartoe door Frijlande B.V. uitgebrachte offerte schriftelijk door opdrachtgever wordt bevestigd.

A1.3.

Alle offertes inzake het uitvoeren van de opdracht tot het geven van training, coaching en advies worden schriftelijk uitgebracht en zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij in de offerte een andere termijn is vermeld.

A2. Annulering van (een deel van) de opdracht

A2.1.

Bij annulering van de opdracht door opdrachtgever tot 2 maanden voor de overeengekomen aanvang van de uitvoering van de opdracht is 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd, onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal

Bij annulering van de opdracht door opdrachtgever tussen 2 maanden en 1 maand voor de overeengekomen aanvang van de uitvoering van de opdracht is 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd, onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal. 

Bij annulering van de opdracht door opdrachtgever tussen 1 maand en 2 weken voor de overeengekomen aanvang van de uitvoering van de opdracht is 70% van de overeengekomen prijs verschuldigd, onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.

Bij annulering minder dan 2 weken voor de overeengekomen aanvang van de uitvoering van de opdracht is de volledige overeengekomen prijs verschuldigd. 

A2.2.

Annuleringen en verzoeken om uitstel dienen schriftelijk te geschieden.

A3. Prijs en Betaling

A3.1.

De in de offerte uitgebrachte prijs is een vaste prijs, dan wel een prijs, die wordt berekend op basis van nacalculatie. Nacalculatie geschiedt volgens de geldende tarieven van Frijlande B.V.. Deze tarieven kunnen jaarlijks worden herzien en aan opdrachtgever worden doorberekend.

Frijlande is gerechtigd jaarlijks per 1 januari de prijzen en tarieven te herzien en aan de opdrachtgever door te berekenen op basis van de prijsindexcijfers (de dienstenprijsindex) zoals die door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) worden vastgesteld en gepubliceerd. Als basisjaar voor de dienstenprijsindex geldt het jaar 2015 (2015 = 100). Daarnaast is Frijlande gerechtigd (al dan niet tegelijkertijd met de jaarlijkse verhoging dan wel tussentijds) schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen als gevolg van branche gerelateerde kostenstijging.

A3.2.

Frijlande B.V. is gerechtigd opdrachtgever periodiek te factureren voor reeds verrichte werkzaamheden. Tevens kan Frijlande B.V. gedeeltelijke vooruitbetaling verlangen, of zekerheid verlangen van betaling tot maximaal het bedrag van de opdracht.

A3.3.

Opdrachtgever is verplicht tot betaling van facturen binnen 30 dagen na de factuurdatum. Indien opdrachtgever deze betalingstermijn heeft overschreden is deze, zonder door Frijlande B.V. te zijn gesommeerd of in gebreke te zijn gesteld, verplicht tot betaling van zowel de wettelijke rente, gerekend vanaf de vervaldag, als de kosten van invordering buiten rechte.

B.1. Inschrijving voor een opleiding of cursus

B1.1.

Inschrijving voor een opleiding staat open voor cursisten die voldoen aan de voor die opleiding geldende inschrijvingsvoorwaarden. Voor de toepassing van deze voorwaarden kan met een opleiding een cursus worden gelijkgesteld, gelijk een student met een cursist wordt gelijkgesteld.

B1.2.

Tot de inschrijvingsvoorwaarden als bedoeld in het vorige lid worden toelatingsvoorwaarden, betalingsvoorwaarden en overige voorwaarden gerekend. De inschrijving voor een opleiding komt niet tot stand, of kan door Frijlande B.V. worden geweigerd, als niet aan één van de inschrijvingsvoorwaarden wordt voldaan.

B1.3.

Een verzoek tot inschrijving voor een opleiding gebeurt door het inzenden van een inschrijvingsformulier. De cursist staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Frijlande B.V. verstrekte informatie.

B.2. Betaling opleidings-/cursusgeld

B2.1.

De cursist is verplicht tot betaling van de factuur binnen 30 dagen na de factuurdatum. Indien deze betalingstermijn wordt overschreden is de cursist, zonder door Frijlande B.V. te zijn gesommeerd of in gebreke te zijn gesteld, verplicht tot betaling van zowel de wettelijke rente, gerekend vanaf de vervaldag, als de kosten van invordering buiten rechte.

B.3 Annulering

B3.1.

De cursist is tot zes weken voor de aanvang van de opleiding gerechtigd tot annulering van de inschrijving, zonder dat cursuskosten verschuldigd zijn.

Bij annulering van de inschrijving door de cursist tussen zes en twee weken voor de aanvang van de opleiding is 50% van de cursusprijs verschuldigd.

Bij annulering binnen twee weken voor de aanvang van de uitvoering van de opleiding opdracht is de volledige cursusprijs verschuldigd.

B3.2.

Bij annulering zijn administratiekosten á 250 euro verschuldigd, alsmede de kosten van toelating en andere aan de inschrijving verbonden verplichte kosten die zijn gemaakt door Frijlande B.V.

B3.3.

Annulering als bedoeld in B4.1 dient schriftelijk te geschieden.

B3.4.

Tenzij de toelating tot de cursus of opleiding plaatsvindt op basis van een toelatingsonderzoek, kan degene die wenst te annuleren een vervanger voor het volgen van de cursus of opleiding aanwijzen, mits deze aantoonbaar aan de toelatingsvoorwaarden voldoet.

B4. Uitvoering van de opleiding

B4.1.

Frijlande B.V. kan bepalen dat een opleiding niet wordt uitgevoerd, als zich voor de opleiding te weinig cursisten hebben aangemeld.

B4.2.

Frijlande B.V. kan bepalen dat de inschrijving voor een opleiding niet meer openstaat, als voor de desbetreffende opleiding geen opleidingsplaatsen meer ter beschikking staan.

B4.3.

De in brochures of op de website of anderszins door Frijlande B.V. bekendgemaakte gegevens van een opleiding, zoals de aanvang van de opleiding, lestijden en de locatie(s) waar de opleiding zal wordenaangeboden zijn louter indicatief. In de uitvoering van de opleiding kan na kennisgeving van dezegegevens worden afgeweken.

2. Gegevens, informatie en geheimhouding

2.1.

Frijlande B.V. is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien opdrachtgever alle door Frijlande B.V. verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze zoals door Frijlande B.V. gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat opdrachtgever de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig, of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden Frijlande B.V. onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

2.2.

Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Frijlande B.V. verstrekte gegevens en informatie.

2.3.

Frijlande B.V. verplicht zich tot geheimhouding van de niet voor anderen toegankelijke gegevens en informatie van de opdrachtgever, die door de opdrachtgever uitdrukkelijk als geheim te houden zijn aangemerkt, en van gegevens en informatie waarvan het vertrouwelijke karakter evident is.

2.4.

De opdrachtgever verplicht zich om niet zonder voorafgaande toestemming van Frijlande B.V. gegevens en informatie, die betrekking hebben op de opdracht, openbaar te maken.

3. Uitvoering van de opdracht

3.1.

Frijlande B.V. bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door de opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. De kosten van specifieke instructies, opleiding, screening en/of onderzoek in het kader van antecedenten, integriteit, veiligheid en/of betrouwbaarheid, door de opdrachtgever gewenst zo niet voorwaardelijk gesteld aan het uitvoeren van de opdracht, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Frijlande B.V. zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren; Frijlande B.V. kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

3.2.

Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien zulks schriftelijk is overeengekomen. De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat de uitvoering blijvend onmogelijk is- door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Frijlande B.V. de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

4. Eigendomsrechten

4.1.

Frijlande B.V blijft eigenaar van alle gegevens en resultaten voortvloeiende uit de opdracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. Indien overeengekomen wordt dat opdrachtgever eigenaar van de gegevens en resultaten van de opdracht wordt, dan blijft Frijlande B.V. gerechtigd een door hem en voor zijn rekening vervaardigde kopie van alle gegevens en resultaten te behouden.

4.2

Alle materialen, die in het kader van de opdracht aan opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, blijven eigendom van Frijlande B.V.

5. Intellectuele vermogensrechten

5.1

Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die Frijlande B.V. bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt, gebruikt of ter beschikking stelt, daaronder mede begrepen adviezen, kennis, informatie, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeemontwerpen en computersoftware komen toe aan Frijlande B.V., voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.

5.2.

Frijlande B.V. is exclusief gerechtigd op de in het kader van de opdracht ontwikkelde adviezen, informatie, computersoftware en de overige in het vorige lid bedoelde gegevens. Opdrachtgever verkrijgt daarop slechts niet overdraagbare gebruiksrechten.

5.3.

Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Frijlande B.V. is het opdrachtgever niet toegestaan de producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.

6. Ontbinding als gevolg van toerekenbare tekortkoming

Onverminderd het bepaalde in artikel A3.3 zal, indien opdrachtgever of Frijlande B.V. zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, de andere partij de in gebreke zijnde partij schriftelijk een redelijke termijn stellen waarbinnen deze alsnog aan zijn verplichtingen moet voldoen. Indien de in gebreke zijnde partij na het verstrijken van deze termijn nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, heeft de andere partij het recht hetzij nakoming te vorderen, hetzij zonder rechterlijke tussenkomst en zonder nadere in gebreke stelling de overeenkomst gedeeltelijk of geheel te ontbinden, onverminderd zijn recht op schadevergoeding tot ten hoogste het bedrag vermeld in de offerte.

7. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst

7.1.

Tussentijdse opzegging van de overeenkomst op andere gronden dan die genoemd in artikel 6 is slechts mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden en dient schriftelijk te geschieden.

7.2.

Bij opzegging van de overeenkomst zoals bedoeld in het vorige lid zijn partijen verplicht alle noodzakelijke maatregelen te treffen om tot een afronding van de overeenkomst te komen.

8. Aansprakelijkheid

8.1.

Frijlande B.V. is aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een aan hem verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, doch deze contractuele aansprakelijkheid en/of aansprakelijkheid uit andere hoofde, geldt slechts ten hoogste voor het bedrag dat de opdrachtgever overeenkomstig het bedrag van de offerte verschuldigd is.

8.2.

Opdrachtgever vrijwaart Frijlande B.V. en de door Frijlande B.V. bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, voor alle aanspraken van derden wegens schade voortvloeiende uit de toepassing of het gebruik van het resultaat van de werkzaamheden verricht door Frijlande B.V. door opdrachtgever of door een ander aan wie opdrachtgever dat resultaat ter beschikking heeft gesteld, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Frijlande B.V.

8.3.

Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die Frijlande B.V. en/of door hem ingeschakelde personen lijden tijdens de uitvoering van de opdracht op het terrein of in het gebouw van de opdrachtgever, tenzij sprake is van schuld van Frijlande B.V. en/of de door hem ingeschakelde personen.

8.4.

Frijlande B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, die het gevolg is van gebreken aan Frijlande B.V. toegeleverde zaken die door Frijlande B.V. zijn door geleverd aan de opdrachtgever, tenzij en voor zover Frijlande B.V. haar leverancier aansprakelijk kan stellen voor die schade.

8.5.

Frijlande B.V. is niet aansprakelijk indien zij niet of niet tijdig aan de verplichtingen jegens de opdrachtgever kan voldoen als gevolg van overmacht. Onder overmacht worden mede begrepen omstandigheden die een normale uitvoering van de werkzaamheden verhinderen.

9. Rechtskeuze en geschillen

Op de tussen opdrachtgever en Frijlande B.V. gesloten overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst en van alle daaruit voortvloeiende/samenhangende overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Frijlande B.V, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Groningen.