Het curriculum van de registeropleiding Post HBO privacy management rust op 2 pijlers, namelijk die van de (juridische) privacy kennis en die van projectmanagement. Het bijzondere is dat in de opleiding deze 2 pijlers integraal worden aangeboden.

 

Het boek “Privacy wijzer” van Jan de Wit, mede-eigenaar en docent van Frijlande, wordt als basis voor de opleiding gebruikt.

Studenten krijgen het boek, maar het is ook o.a. te bestellen bij uitgever Sdu: https://www.sdu.nl/privacy-wijzer.html 

 

Het curriculum heeft 3 leerlijnen:

 

1.     Inhoudelijke leerlijn (weten en toepassen)

2.     Persoonlijke ontwikkelingsleerlijn (weten, toepassen en sturen)

3.     Praktijkleerlijn(weten, toepassen, sturen)

 

Het opleidingsprogramma van de opleiding Privacy Management bestaat uit de volgende modules (verdeeld over 13 lesdagen):

 

Module a: Awareness - nut en noodzaak van privacy management

De deelnemers zijn na het volgen van deze module in staat nut en noodzaak van privacy management te benoemen.

 

Module b: Intake: privacy management scope

De deelnemers zijn na het volgen van de module in staat nut en noodzaak van privacy management af te zetten tegen de corporate governance, de eigen bedrijfsvoering, compliance en relevante ontwikkelingen.

 

Module 1: Verwerven van Kennis

De deelnemers zijn na het volgen van module 1 in staat de projectkaart in relatie tot privacy management te schetsen en te vullen. Daartoe kunnen zij:

 • de context van privacy management schetsen;
 • de algemeen geldende projectmatige privacy management opdrachten maken aan de hand van te bereiken doelstellingen en de resultaten afzetten tegen de business case;
 • projectmatig het werkveld van privacy management schetsen;
 • (interne en externe) actoren benoemen alsmede hun belangen duiden;
 • de (wettelijke) kaders en randvoorwaarden schetsen, waarmee rekening gehouden moet worden;
 • aangeven waar rekening mee gehouden moet worden bij de implementatie van privacy management, rekening houdend met het ontwikkelniveau waarop de organisatie bevindt;
 • aangeven welke deskundigheid ingezet moet worden;
 • aangeven welke risico’s zich kunnen manifesteren.

Daarnaast hebben de deelnemers zicht op hun eigen persoonlijkheid en werk- en beïnvloedingsstijl en kunnen zij die van de ander herkennen.

 

Module 2: Kennis inzetten

De deelnemers zijn na het volgen van module 2 in staat de gegeven projectkaart te beschrijven en toe te passen op aangereikte casuïstiek. Daartoe kunnen zij voor de daarin geschetste fictieve organisatie:

 • de context van privacy management schetsen;
 • projectmatig privacy management opdrachten maken aan de hand van te bereiken doelstellingen en resultaten;
 • de te bereiken doelstellingen en resultaten afzetten tegen de business case;
 • het werkveld van privacy management projectmatig schetsen,
 • (interne en externe) actoren benoemen alsmede hun belangen duiden,
 • de (wettelijke) kaders en randvoorwaarden, waar rekening mee gehouden moet worden, schetsen;
 • aangeven welke deskundigheid ingezet moet worden;
 • aangeven op welk ontwikkelniveau de organisatie zich bevindt in relatie tot privacy management;
 • schetsen waarmee, bij de invoering van privacy management maatregelen, rekening gehouden moet worden in relatie tot dit ontwikkelniveau van de organisatie;
 • aangeven welke risico’s zich kunnen manifesteren;
 • acteren op wijzigingen die zich voordoen in de afhankelijkheden en verbanden tussen de verschillende projectmatige privacy management onderdelen.

Daarnaast houden de deelnemers in hun aanpak met betrekking tot het oplossen van de aangereikte casuïstiek en het nemen van privacy maatregelen, rekening met hun eigen persoonlijkheid en werk- en beïnvloedingsstijl, met de persoonlijkheid en de werk- en beïnvloedingsstijl van de ander en met de verandercapaciteit en het ontwikkelniveau van de fictieve organisatie.

 

Module 3: Sturen met inzicht en kennis

De deelnemers zijn na het volgen van module 3 in staat het werkmodel voor de eigen organisatie te schetsen en in te vullen.

Daartoe kunnen zij voor de eigen organisatie: 

 • de context van privacy management schetsen;
 • projectmatig privacy management opdrachten schetsen aan de hand van te bereiken doelstellingen en resultaten en deze afzetten tegen de business case;
 • projectmatig het werkveld van privacy management schetsen;
 • (interne en externe) actoren benoemen;
 • de belangen van de interne en externe actoren duiden;
 • de (wettelijke) kaders en randvoorwaarden, waarmee rekening gehouden moet worden, schetsen;
 • aangeven welke deskundigheid ingezet moet worden;
 • aangeven welke risico’s zich kunnen manifesteren;
 • acteren op wijzigingen die zich voordoen tussen de afhankelijkheden en verbanden in de verschillende projectmatige privacy management onderdelen.

Daarnaast houden de deelnemers met hun aanpak met betrekking tot het nemen van privacy maatregelen rekening met hun eigen persoonlijkheid en werk- en beïnvloedingsstijl, met de persoonlijkheid en werk- en beïnvloedingsstijl van de ander en met de verandercapaciteit en het ontwikkelniveau van de eigen organisatie.

 

De deelnemers kunnen het geheel onderbouwd uitleggen en zijn in staat anderen mee te nemen in hun aanpak en werkwijze. Hiermee heeft de deelnemer zijn/haar specifieke, op de context van de organisatie afgestemde, modus operandi ontwikkelt.

 

Om in het bezit te komen van het diploma Post HBO privacy management moet een afstudeerpaper worden geschreven over een opdracht die in de praktijk is uitgevoerd. Daarnaast wordt er een schriftelijk examen gemaakt en volgt er een mondeling assessment. 

 

De registeropleiding Post HBO Privacy Management is geaccrediteerd door CPION, de centrale organisatie voor het toetsen, diplomeren en registreren van postinitiële opleidingen.

  

Als alle drie onderdelen (afstudeerpaper over praktijkopdracht, schriftelijk examen en mondeling assessment) succesvol zijn afgerond, krijgt de deelnemer het diploma van het CPION en wordt hij/zij opgenomen in het Abituriëntenregister en, indien gewenst, wordt zijn/haar naam op de website van Frijlande geplaatst: Frijlande diplomaregister

 

Omdat naast de opleiding een praktijkopdracht uitgevoerd moet worden, is de opleiding ook een uitgelezen kans voor boventallige medewerkers, aangezien de deelnemer deze opdracht via een werkervaringsplaats/stage uitvoert.

Deelnemers die niet op zoek zijn naar ander werk, maar in verband met de eigen functie een verdieping willen in privacy-, project- en verandermanagement, kunnen de praktijkopdracht uiteraard ook bij de eigen werkgever uitvoeren.  

  

Voor de opleiding is HBO werk-  en denkniveau vereist.  

 

Alumni

Frijlande organiseert activiteiten voor alumni, zowel met de groep waarmee de opleiding is gevolgd, als met andere opleidingsgroepen.

Tijdens de intervisie bijeenkomsten worden praktijkvraagstukken besproken en blijven de deelnemers dus van elkaar leren.

Voor de alumni high tea nieuwjaarsbijeenkomst op 9 januari 2019 bijvoorbeeld, waren gastsprekers uitgenodigd om te vertellen over "privacy  & auditing" en daarna was er tijd om te netwerken.

 

Lees meer over:

Data, prijs en inschrijven