Je zult de afgelopen dagen waarschijnlijk met de nodige verbazing hebben gekeken naar het nieuws rondom de ontwikkeling van de CORONA app.

Nog los van het feit dat het erg lastig blijkt om de techniek te doorgronden op de kernvraag wat er nu precies met de (persoons)gegevens gebeurt, en hoe het met privacy en gegevensbescherming zit, is het tenenkrommend om te zien dat direct naar oplossingen wordt gekeken en op basis van concrete voorstellen al een marktverkenning op producten wordt gedaan, waarbij ‘time to market’ belangrijker lijkt te zijn dan bijvoorbeeld informatie veiligheid..

Deze casus is illustratief voor de vraag waarom wij onze registeropleiding Post HBO privacy management het door ons ontwikkelde privacy management procesmodel hanteren en er op hameren dat privacy management meer is dan een juridische saus die over privacy opdrachten gegoten wordt.

Onze alumni kunnen het dromen: voordat gestart wordt met het analyseren van een concrete oplossingsrichting en hoe die zich verhoudt met de privacy aspecten en met gegevensbescherming  is het van belang eerst overeenstemming te hebben over de volgende aspecten:

  1. Welk probleem of welke uitdaging staat nu precies centraal en wordt het belang daarvan gezien. Anders gezegd, waar moet een oplossing voor gezocht worden en wat moet daar de meerwaarde van zijn?
  2. Binnen welke context van (onder meer wettelijke) belangen en randvoorwaarden speelt zich deze zoektocht zich af en waarmee rekening gehouden moet worden?

Deze aspecten zijn in het privacy management procesmodel het startpunt voor het zoeken naar en realiseren van een uiteindelijke passende oplossing en wordt in het model aangeduid met de businesscase.

Pas als de businesscase staat, kan nagedacht worden over de oplossingsrichting en wat in grote lijnen nodig is om die te realiseren.
Die oplossingsrichting kan vervolgens omgezet worden in een concrete opdracht op basis waarvan verschillende daarbij behorende voorzieningen, gemaakt en/of aangekocht kunnen worden.

Het privacy management procesmodel voorziet in een proces dat van het geheel een zogenaamde projectkaart maakt en het geheel in samenhang met de belangrijkste besturingskaders brengt.

Het privacy management procesmodel helpt om te voorkomen dat direct naar oplossingen wordt gekeken.

Eerst moet overeenstemming worden bereikt over de centrale vraagstelling, wat de meerwaarde daarvan is en wat bereikt moet worden (de businesscase). Pas dán wordt naar de concrete oplossing gekeken om dat te regelen, waarbij wordt voorkomen dat de te behalen doelstelling en de voorzieningen die daarbij nodig zijn, niet door elkaar gaan lopen: scheiden van doel en middel.   

Menig alumnus had het dan ook anders aangepakt. Hopelijk keert de wal het schip nog op tijd, wordt de focus van de CORONA app als oplossing gehaald en wordt eerst de vraag beantwoord welk probleem of welke uitdaging nu precies centraal staat. Het zou dan wel eens kunnen zijn dat op een totaal ander middel uitgekomen wordt.     

Jan de Wit, Frijlande – instituut voor privacy management

De volgende Post HBO opleiding privacy management gaat van start op 10 september 2020. Meer informatie: Post HBO privacy management of bezoek de informatiemiddag op 2 juni 2020: informatiebijeenkomst