Is het toegestaan persoonsgegevens in het sociaal domein gezamenlijk te registreren in één databestand, zodat de gegevens voor alle medewerkers in het sociaal domein (Jeugdwet, WMO en Participatiewet) toegankelijk zijn?

Deze vraag wordt beantwoord in het door mr. Regina Valk geschreven en hieronder te downloaden artikel “domeinoverstijgende registratie in het sociaal domein”.

Het behandelen van dergelijke vragen en praktijkcasussen komen aan de orde in de training/PE module “Privacy & medisch beroepsgeheim”.